Стаття 1.Правові засади діяльності Горохівської сільської ради

1.1. Горохівська сільська рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Горохівську сільську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Горохівська сільська рада - юридична особа, що   є неприбутковою  установою, яка не є платником  податку на прибуток підприємств відповідно до пункту  133.4 статті 133 Податкового кодексу України, має печатку із зображенням Державного герба України і штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність, згідно з чинним законодавством. Юридична адреса сільської ради: с. Горохівське, район Снігурівський , область Миколаївська, вулиця Поштова,8 ,  Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства. На будинку, де працюють сільська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

1.4.Діяльність сільської ради здійснюється відкрито, гласно, за винятком, що передбачений цим регламентом. Гласність роботи сільської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" в  засобах масової інформації та на офіційному сайт сільської ради

1.5. Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету є державна.

1.6. Регламент Горохівська сільської Ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання секретаря сільської ради, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря виконавчого комітету), скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.7. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

1.8. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.9. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни i доповнення до Регламенту.

1.10. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України

 

ГЛАВА 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

ГЛАВА 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 58. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення 58.1. Депутати Ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення. 58.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського голови, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради,  керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Горохівської сільської об’єднаної територіальної громади. 58.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 58.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Горохівської сільської об’єднаної територіальної громади щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.   Стаття 59. Порядок подання та розгляд депутатського запиту 59.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

ГЛАВА 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

ГЛАВА 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

  Стаття 45. Загальні умови створення постійних комісій Ради 45.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій. 45.2. Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар Ради та заступники сільського голови. 45.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради. 45.4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються та можуть фіксуватись за допомогою відео- та звукозаписувальних засобів, із зазначенням основних технічних характеристик обладнання та номера носія інформації. Фіксування засідань відео- та звукозаписувальними засобами здійснюється за розпорядженням головуючого.

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ ГЛАВА 1. ГОРОХІВСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ ГЛАВА 1. ГОРОХІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

  Стаття 35. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради, заступників сільського голови 35.1. Повноваження  сільського голови, секретаря Ради, заступників сільського голови визначаються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»,  іншими законодавчими  актами та цим Регламентом. 35.2. Горохівський   сільський голова, секретар Ради, заступники сільського голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.   Стаття 36. Горохівський  сільський голова 36.1. Горохівський сільський голова (далі сільський голова) є головною посадовою особою Горохівської сільської ради .

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 20. Загальні положення порядку голосування 20.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування. 20.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.   Стаття 21. Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок 21.1. У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження. 21.2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.   Стаття 22. Вимоги до процедури голосування 22.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування. 22.2. У разі, коли щодо проєкту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проєкт рішення та ставить питання на голосування. 22.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці. 22.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. 22.5. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою. 22.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. 22.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення. 22.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.   Стаття 23. Загальні вимоги до рішення Ради 23.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення. 23.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом. 23.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради. 23.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.   Стаття 24. Рішення Ради з процедурних питань 24.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради. 24.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті. 24.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.  

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 9. Відкриття та ведення пленарного засідання 9.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради. 9.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 9.1. цієї статті.   Стаття 10. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради 10.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. 10.2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів. 10.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або постійних комісій, або  встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради. 10.4. Перед проведенням голосування щодо проєктів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.   Стаття 11. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради 11.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради: 11.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі; 11.1.2. виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників), інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради; 11.1.3. організовує розгляд питань; 11.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 11.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; 11.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань; 11.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати; 11.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради; 11.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими); 11.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради; 11.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради; 11.1.12. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту. 11.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.     Стаття 12. Секретаріат пленарного засідання