Стаття 45. Загальні умови створення постійних комісій Ради
45.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій. 
45.2. Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар Ради та заступники сільського голови.
45.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

45.4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються та можуть фіксуватись за допомогою відео- та звукозаписувальних засобів, із зазначенням основних технічних характеристик обладнання та номера носія інформації. Фіксування засідань відео- та звукозаписувальними засобами здійснюється за розпорядженням головуючого.

45.5. Носій інформації, на який здійснювався звуковий запис засідання (касета, дискета, компакт-диск тощо) зберігається у Раді протягом одного року.

45.6. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

45.7. Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.


 
Стаття 46. Склад постійних комісій Ради
46.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради з урахуванням представництва фракцій та груп, у кількості не менше 5 членів комісії 
46.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових контрольних комісіях Ради. 
46.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
46.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі  постійних комісій Ради вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.