Склад виконавчого комітету Горохівської сільської ради


Шевчук Ірина Валеріївна  –  сільський голова;

Бартощак Ірина Дмитрівна – секретар виконавчого комітету

Члени виконкому:

- Бойчук Тетяна Володимирівна - начальник відділу освіти ;

- Мельник Ольга Вікторівна - інспектор по роботі з населенням;

- Яблонський Сергій Васильович - приватний підприємець;

- Гвоздецький Богдан Богданович - одноосібник ;

- Шульга Олександр Дмитрович - приватний підприємець;

- Вознюк Катерина Сергіївна - директор Горохівського ЗДО;

- Концева Світлана Степанівна - завідувач Горохівського БК;

- Кізима Віталій Олександрович - працівник Агрофірми "Роднічок";

- Мендрик Андрій Петрович - працівник Агрофірми "Роднічок";

- Малахова Альона Андріївна - староста Баратівського старостинського округу №1;

- Слуцька Ніна Іванівна - староста Суворського старостинського округу №2;

- Димашок Олена Михайлівна - староста Олександрівського старостинського округу №3;

 

 

ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Від 04 грудня  2020 року № 4                                                    ІІ сесія с.Горохівське                                                                                   УІІІ скликання

 

Про затвердження Положення

про виконавчий комітет

Горохівської сільської ради

 

 

Відповідно до п.3 статті 26, статей 51,52,53,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Горохівської сільської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                         І.В.Шевчук

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                      рішення ІІ сесії Горохівської

сільської ради VIIІ скликання

« 04» грудня 2020 року № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Горохівської сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

          1.1. Виконавчий комітет сільської ради (далі виконавчий комітет) є її виконавчим і розпорядчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         1.2. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

         1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою.

         1.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується  радою за пропозицією сільського голови шляхом відкритого голосування.

         1.5. Виконавчий комітет утворюється у  складі: сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб.

          1.6. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар ради, староста.

         1.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

         1.8. Очолює виконавчий комітет сільської ради відповідно сільський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.

          1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

         1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).

          1.11. Повноваження виконавчого комітету ради визначені статтями 51, 52, 53 глава 2 «Повноваження виконавчих органів ради», статтями 27 – 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

          1.12. Порядок  скликання  засідання  виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

         1.13. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним  сільській раді,  а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

 

2. Повноваження виконавчого комітету

 

          2.1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

         2.2. Виконавчий комітет ради:

         2.2.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

         2.2.2. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  відповідної територіальної  громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

         2.2.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

          2.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських рад.

         2.4. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення  приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються головою.

       2.5 Рішення  виконавчого  комітету,  які  суперечать   чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом, або сільською радою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

 

                         3. Організація роботи виконавчого комітету

          3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

         3.2. Засідання виконавчого комітету сільської ради скликаються  відповідно сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради не рідше одного разу на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

         3.3. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

         3.4. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. Жителі громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

        3.5. Організаційно - технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат виконавчого комітету.

                   

  1. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

 

          4.1. Сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.

          4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському голові.

          4.3. Керівники  відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

         4.4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

  

  1. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого

самоврядування

 

         5.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

         5.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

  

Секретар                                       Г.М.СТЕФАНЧИН