Затверджено

рішенням № 2 ХІ сесії Горохівської сільської ради 7 скликання від  16..03.2020р.

 

ПРОГРАМА

інформатизації Горохівської сільської ради на 2020-2022 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми:

Програма інформатизації Горохівської сільської ради на 2020-2022 роки

 

Підстава для розробки:

Конституція України, Закон України «Про Національну програму інформатизації»,  постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №644 «Про  затвердження Порядку формування та виконання регіональної  програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. №649-р  «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15.05.2013 р. №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства  в Україні»

Термін реалізації:

2020-2022 рік

Розробник програми:

Горохівська сільська рада

 

Мета Програми:

-розвиток інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав;

-створення необхідних умов для забезпечення громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, поглиблення та подальший розвиток інформатизації;

-ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування згромадою;

-застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методівта засобів збору, оброблення, зберігання інформації;

-створення умов для побудови інформаційного суспільства.

Очікувані результати:

-побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища;

-створення потужних інформаційних ресурсів;

-розвиток пріоритетних напрямків економіки та соціальної сфери, надання якісного доступу до інформації.

Джерела фінансування:

 • кошти державного бюджету
 • кошти сільського бюджету Горохівської сільської ради  (в межах фінансової можливості бюджету)
 • інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

Виконавці:

Виконавчий комітет Горохівської сільської ради, відділи Горохівської сільської ради, комунальні підприємства Горохівської сільської ради

 

 

 

1. Вступ

 

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики у сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб у реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі формування й використання інформаційних ресурсів та сучасних технологій. Попередження потенційних та розв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації програми інформатизації сільської ради. Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Програма інформатизації Горохівської сільської ради на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно доЗакону України «Про Національну програму інформатизації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №644 «Про  затвердження Порядку формування та виконання регіональної  програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. №649-р  «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15.05.2013 р. №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства  в Україні» та визначає основні засади реалізації політики сільської ради у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства програма розроблена як складова Національної програми інформатизації України з урахуванням її завдань та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного, нормативно-правового забезпечення діяльності сільської ради, її соціально-економічного розвитку шляхом упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у всі сфери життєдіяльності сільськоїради.

Програма також спрямована на подальший розвиток електронного урядування (далі – е-урядування) та електронної демократії (далі –  е-демократія). Запровадження технологій е-урядування та е-демократії має на меті стимулювати політичну активність особистості та сприяти її політичній соціалізації. З іншого боку, на якісно новий рівень виходять відносини між органами влади,громадянами та бізнесом. Для координації своїх дій держава та органи місцевого самоврядування отримують максимально повні дані про позицію громадян, а ті мають відкритий доступ до офіційної інформації, можливість висловлювати свої побажання та слідкувати за їх виконанням, підтримувати реальний діалог з представниками влади в он-лайн-режимі, лобіювати прийняття важливих законів чи рішень.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указі Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Постанові Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», Постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

У такий спосіб у межах реалізації Програми в сільській раді вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку сільської ради в цілому.

Завдання Програми враховують так напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в сільській раді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності виконкому, відділів, комунальних підприємств сільської ради, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

 

У Програмі застосовуються такі терміни:

Інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

Засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування  – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія  – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям в електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

 

2. Стан інформатизації сільської ради

 

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою сільської ради та відділів сягає 70%, 25% техніки є морально та фізично застарілою, не здатною забезпечити належну роботу. Всі комп’ютери підключені до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів.

Сільська рада висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет через офіційний веб-сайт. Всі ці роботи виконувалися за рахунок коштів сільського бюджету. Актуальним є питання підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань упровадження та ефективного застосування ІКТ у діяльності органів публічного управління.

 

3. Мета, завдання та пріоритетні напрями інформатизації

 

Метою Програми є створення необхідних умов для забезпечення громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, поглиблення та подальший розвиток інформатизації громади в інтеграційному зв'язку з Національною програмою інформатизації України, і, як наслідок, ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, оброблення, зберігання інформації, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

 

Головним завданням Програми є забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

Виходячи з головного завдання, у 2020—2022 роках виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

- розробка нормативної бази для функціонування інформаційних ресурсів;

- впровадження системи електронного документообігу в виконавчих органах сільської ради:

- розвиток технічного та програмного забезпечення інформатизації (комп’ютеризація робочих місць посадових осіб виконавчих органів сільської ради);

- подальше впровадження ліцензійного програмного забезпечення;

- впровадження сучасних технологій доступу до ресурсів Інтернет;

- впровадження технологій створення та ведення спеціалізованих електронних баз даних у виконавчих органах  сільської ради;

- легалізація наявного програмного забезпечення;

- модернізація веб-сайту  сільської ради.

Впровадження ліцензійного програмного забезпечення у виконавчих органах сільської ради передбачає придбання ліцензійних та легалізацію наявних програмних продуктів, що використовуються.

Впровадження технологій окальної роботи з документами передбачає реалізацію умов для практичної роботи користувачів (зокрема персоналу виконавчих органів сільської ради) з новими інформаційними технологіями, що забезпечують різке скорочення термінів випуску документів та значне підвищення їх якості:

- сканування паперових документів; пошук та корекція помилок;

- автоматичний переклад (українська, російська, англійська та інші мови);

- створення електронних мультимедійних документів;

- індексація документів;

- оперативний пошук і відображення документів тощо;

- підготовка доповідей та презентацій;

- публікація.

 

4.Принципи формування та виконання Програми

 

Програма, як складова частина Національної програми інформатизації України, спрямована на розробку нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування сільської ради (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних, тощо), розроблення та впровадження систем захисту інформації.

Реалізація програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

 • погодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку громади;
 • спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань програми на наступні роки;
 • випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з урегулювання відносин учасників створення, розповсюдження й використання інформаційних продуктів і послуг;
 • моніторинг та оцінювання виконання завдань.

Успішність реалізації програми забезпечується:

 • належним ступенем координації, розробки та програми  інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;
 • належним рівнем організаційного і фінансового забезпечення реалізації завдань інформатизації;
 • ефективним управлінням ресурсами (їх перерозподілом та концентрацією на користь найбільш результативних напрямів інформатизації) на основі постійного моніторингу виконання завдань.

 

5. Організаційне забезпечення виконання Програми

 

Функції замовника та координація робіт стосовно виконання завдань програми покладаються на сільську раду.

Програма згідно з чиним законодавством може коригуватися в установленому порядку.

 

6. Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціально-економічний розвиток громади

 

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку громади, стануть:

 • отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;
 • створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;
 • підвищення ступеня інтегрованості сільської ради у світовий інформаційний простір.

У результаті виконання завдань і заходів програми очікується:

 • залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
 • забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур на всій території Горохівської сільської об’єднаної територіальної громади до систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг у електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства;
 • охоплення системами без паперового документообігу структурних підрозділів Горохівської сільської ради  з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації;
 • запровадження комплексної системи освіти у сфері використання комп’ютерних технологій для мешканців, службових та посадових осіб;
 • упровадження типових рішень у сфері розвитку е-урядування та е-демократії, у тому числі із залученням міжнародних проектів;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права та захисту інформації.

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання заходів програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційного суспільства, інтегрувати сільську раду та юридично самостійні відділи ради до світового простору та прискорити сталий економічний розвиток.

 

7. Заключна частина

 

Фінансове забезпечення Програми буде проводитись з сільського бюджету Горохівської сільської ради. Джерелами фінансування Програми є надходження від місцевих податків та зборів, благодійної та спонсорської допомоги, державний бюджет.

Моніторинг виконання Програми буде здійснюватись щорічно в залежності від якості та своєчасності виконання заходів.

Контроль за виконанням Програми буде здійснюватись постійно, а звітування перед депутатами сільської ради по результатам роботи за рік.

 

_____________________________________________________________________________________