Стаття 47. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

47.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

47.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

47.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

47.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

47.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

47.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

47.4.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

47.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

47.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

47.4.6. за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

47.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

 

Стаття 48. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

48.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

48.2. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

48.3. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

Стаття 49. Звіт  та  припинення  роботи  тимчасової контрольної комісії Ради

49.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради, Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

49.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

49.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

49.2.2. припинення повноважень Ради.