Стаття 20. Загальні положення порядку голосування
20.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
20.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 
Стаття 21. Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок
21.1. У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
21.2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 
Стаття 22. Вимоги до процедури голосування
22.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
22.2. У разі, коли щодо проєкту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проєкт рішення та ставить питання на голосування.
22.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
22.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
22.5. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
22.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
22.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
22.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 
Стаття 23. Загальні вимоги до рішення Ради
23.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.
23.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.
23.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.
23.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 
Стаття 24. Рішення Ради з процедурних питань
24.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.
24.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
24.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.

 

Стаття 25. Протокол  сесії

25.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар сільської Ради.

25.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

25.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

25.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

25.2.3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

25.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

25.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

25.3. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

25.4. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою сільської Ради, а у разі його відсутності — секретарем сільської Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2.2 статті 2 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

25.5. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.


 
Стаття 26. Відкрите поіменне голосування.
26.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 13 цього Регламенту, або секретарем ради чи сільським головою, відповідно до п 13.6. статті 13 Регламенту.
26.2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. 
26.3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України"Про доступ до публічної інформації". На офіційному вебсайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. 

26.4.  Голосування відбувається підняттям мандата депутата та занесенням результатів голосування депутата до бланку поіменного голосування  .

   26.5.  Члени лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.

   26.6. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.

   26.7. Підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ (форма І-ПГ – додається ). У період пленарного засідання при необхідності лічильна комісія сесії проводить перереєстрацію депутатів, що беруть участь у роботі сесії.

  26.8. Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні, результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід'ємною частиною.

 

Стаття 27. Загальні положення про таємне голосування

27.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання секретаря сільської ради   та інших випадках , передбачених законодавством. Також таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради. Пропозиція про таємне голосування є пріоритетною по відношенню до пропозиції про поіменне голосування.

27.2. Голосування проводиться в спеціально відведеному приміщенні, або в сесійній залі, де повинна бути обладнана кабіна, визначене місце отримання бюлетенів і встановлена  урна для голосування.

27.3. Урна для голосування встановлюється таким чином, щоб голосуючий при підходженні до неї обов’язково проходив через кабіну або кімнату для таємного голосування. Вхід в кабіну або кімнату для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчої урни і сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії.

27.4. Перед голосуванням урна для голосування перевіряється і опечатується або пломбується головою лічильної комісії в присутності членів комісії. Бюлетені для голосування видаються депутатам головою лічильної комісії на підставі списку за підписом головуючого. Депутат, при отриманні бюлетеню для таємного голосування, в списку  виданих бюлетенів ставить  власноручний підпис.

27.5. Бюлетені, не задіяні в голосуванні, гасяться до початку підрахунку голосів, про що робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії.

27.6. До бюлетеня для таємного голосування включається питання, з якого проводиться голосування та варіанти волевиявлення.

27.7. Якщо до бюлетеня включаються кандидатури, яких було висунуто в установленому законом порядку, то вони записуються в алфавітному порядку. Після всіх прізвищ, занесених до бюлетеня зазначається “Не підтримую жодного”. Праворуч від прізвищ та позначки “Не підтримую жодного” розташовуються порожні квадрати. Зразок бюлетеня затверджується (встановлюється ) сільською радою.

27.8. Підрахунок голосів при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія. Перед початком підрахунку лічильною комісією перевіряється  цілісність пломби на урні для таємного голосування, про що вказується в протоколі.

27.9. При підрахунку голосів недійсними вважаються:

27.9.1 невстановленого зразка;
27.9.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду; 
27.9.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
27.9.4. в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;
27.9.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні. 

27.10. Результати таємного голосування фіксуються в протоколі, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він, не підписуючи протокол, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу. Вказаний протокол про підсумки голосування з окремими  думками членів лічильної комісії є невід'ємною частиною протоколу сесії.

27.11. Підсумки  таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні сільської ради та затверджуються сільською радою шляхом відкритого голосування.

27.12. У результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів сільської ради.


 
Стаття 28. Процедура таємного голосування
28.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
28.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.
28.3. Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. 
28.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 
Стаття 29. Повторне таємне голосування
29.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування. 
29.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
29.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
       
Стаття 30. Наслідки порушення порядку таємного голосування
30.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними. 
30.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.