Стаття 9. Відкриття та ведення пленарного засідання
9.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.
9.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 9.1. цієї статті.

 
Стаття 10. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради
10.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.
10.2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
10.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або постійних комісій, або  встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.
10.4. Перед проведенням голосування щодо проєктів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

 
Стаття 11. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради
11.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
11.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
11.1.2. виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників), інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
11.1.3. організовує розгляд питань;
11.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
11.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
11.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
11.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
11.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
11.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
11.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
11.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;
11.1.12. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
11.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

 

 

Стаття 12. Секретаріат пленарного засідання

12.1. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступника) обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

12.2. Секретаріат пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень Ради.

12.3. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

 
Стаття 13. Лічильна комісія

13.1. Лічильна комісія обирається  для організації проведення відкритого поіменного та  таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 27.1. ст. 27 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або голосів за допомогою Лічильної комісії.

13.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних внутрішніх територіальних громад шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

13.3. Комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря, про що складається протокол, який доводиться до депутатів. 

13.4. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів ради, що обираються. У рази висунення  члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів на час проведення голосування і підрахунку голосів депутатів ради , його повноваження як члена комісії припиняються. В разі вибуття одного з членів лічильної комісії , незалежно від причин , здійснюється його до обрання на загальних засадах.

13.5. За підсумками засідань лічильної комісії  по таємному голосуванню складається протокол, який підписуються членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії від загального складу.

13.6. При відкритому голосуванні функції лічильної комісії, за дорученням ради, може виконувати секретар ради, або сільський голова.


 

Стаття 14. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

14.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву та про порядок розгляду питання.
14.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань. 

 
Стаття 15. Порядок надання слова
15.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
15.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
15.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.
15.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. 
15.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
15.6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:
15.6.1. з мотивів голосування;
15.6.2. для оголошення процедурного питання;
15.6.3. для репліки;
15.6.4. для застережень.
15.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 
Стаття 16. Визначення часу для виступів на сесії Ради
16.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин. 
16.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.
16.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.
16.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.
16.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.
16.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.
16.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.
16.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується. 
16.9. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ. 

 
Стаття 17. Право депутата на виступ
17.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого. 
17.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
17.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.
17.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів. 

 
Стаття 18. Порядок розгляду та обговорення питання

18.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

18.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включає:

18.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
18.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
18.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;
18.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
18.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
18.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
18.2.7. виступи депутатів Ради;
18.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих,  що виступили і записалися на виступ;
18.2.9. внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
18.2.10 заключне слово співдоповідачів і доповідача;
18.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли  щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
18.2.12. виступ депутата Ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 15.6 ст. 15 Регламенту Ради;
18.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
18.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;
18.2.15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.

18.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 19. Закінчення обговорення питання
19.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.
19.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.