Глава 1. Підготовка пленарних засідань


 
Стаття 2. Порядок скликання першої сесії Ради

2.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

2.2. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.


 
Стаття 3. Порядок денний першої сесії Ради

3.1До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi питання:

3.1.1 інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;

3.1.2. про обрання секретаря Ради;

3.1.3 про обрання заступників сільського голови.

3.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.


 
Стаття 4. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради
4.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються з 10 години і закінчуються не пізніше 17 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.
4.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 4.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин. 
У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.
4.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
4.4. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується  Державний Прапор України та малий Державний Герб України.

 

 
Стаття 5. Порядок скликання сесії Ради

5.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

5.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

5.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

5.4. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

5.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

5.7. У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п. 5.6 Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

5.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

5.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п. 5.4. Регламенту - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 5.7. Регламенту - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

5.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

5.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

5.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським  головою, у разі його відсутності - секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 5.7 Регламенту - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

5.13. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється  на офіційному вебсайті Ради за адресою https://gorohivska-gromada.gov.ua/

5.14. Головою Ради організовується онлайн-трансляція сесій та(або) відео фіксація з подальшим оприлюдненням.

 


 

 
Стаття 6. Формування порядку денного сесії Ради
6.1. Пропозиції до проєкту порядку денного сесії Ради вносяться сільським головою, секретарем сільської ради , посадовими особами виконавчого комітету сільської ради, депутатами, головами постійних комісій не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії сільської ради. 
6.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проєкти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

6.3. Проєкти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради за адресою https://gorohivska-gromada.gov.ua/


 
6.4. Проєкти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. 
6.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.  Документи, що подаються  до Ради  пізніш як за 10 робочих  днів до відкриття сесії,  на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 6.2 цієї статті.

 
6.6. Проєкти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному п. 5.4 ст. 5 Регламенту, - уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності їх чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, відповідальна особа виконавчого комітету  візує його, а у випадку невідповідності проєкту рішення чинному законодавству - надає  висновок. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради відповідальна особа виконавчого комітету  повторно розглядає проєкт рішення з урахуванням зауважень.
6.7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.
Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії Горохівської сільської ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради. 
Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради  або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради. 
6.8. У випадках, передбачених законодавством, до проєкту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти Горохівського  сільського голови, його заступників, керівників відділів та інших структурних підрозділів сільської ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, сільського бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення Горохівською сільською радою делегованих повноважень, звіти інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.
6.9. Розділ "Різне" включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. 
6.10. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проєктів рішень Ради, зокрема:
6.10.1. проєктів, розроблених виконавчим апаратом сільської ради – заступники сільського голови, керівники структурних підрозділів сільської ради, а у виняткових випадках -  уповноважені ними особи;
6.10.2. проєктів, розроблених фракціями  керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
6.10.3. проєктів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.
6.11. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.
6.12. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
  • про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;
  • кадрові питання;
  • питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), сільського голови.

 
Стаття 7. Затвердження порядку денного сесії Ради
7.1. Проєкт порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.
7.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
7.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
7.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.
7.5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

 

Стаття 8. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

8.1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний  календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі по тексту статті – Закон).

8.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

8.3. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України "Про  засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності", не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

8.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

8.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта сільською  радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

8.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (відповідальна постійна комісія), забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

8.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного