Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»

 

Регуляторний орган – Горохівська сільська рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Горохівської сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна», підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.04 (зі змінами та доповненнями).

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається

розв’язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Внаслідок внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 01.08.2020 р., набранням чинності Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», якою затверджено «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна», «Порядок подання та розгляду заяв на оренду об’єкта оренди, які подаються юридичними особами, передбаченими абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та визначення юридичної особи, з якою укладатиметься договір оренди, що застосовується до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі», «Перелік відомостей про договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону України «Про оренду державного та комунального майна», договори, передбачені ч. 3 ст. 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, укладені до введення в дію такого Закону» виникла необхідність розробки проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна».

Проблема, яку планується розв’язати шляхом розробки нового рішення, полягає у врегулюванні даного питання відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» та від 10.08.1995 року № 629 «Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна» та інших нормативно-правових актів: встановленні чітких повноважень між власником майна, орендодавцями та орендарями, забезпеченні більш ефективного використання майна комунальної власності Горохівської сільської ради та збільшення надходжень від оренди майна.

Суб’єкти малого підприємництва є основними суб’єктами, що орендують для своєї діяльності майно комунальної власності сільської ради. Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна» та іншими законодавчими актами  України встановлені  єдині організаційні і правові засади використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, а зазначене рішення повинно врегулювати процедуру передачі майна з використанням електронної торгової системи Рrozorro. Продажі.

Проблема: неефективне використання комунального майна сільської ради. Ринок не може врегулювати дану проблему у зв’язку з особливістю форми власності майна. Майно, до якого визначається дана процедура має особливий статус – належить Горохівській сільські раді.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб'єкти господарювання,

Так

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Так

 

 

Отже, необхідність прийняття регуляторного акта викликана потребою врегулювати орендні правовідносини між сільською радою та суб’єктами – орендарями комунального майна.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання чи ринкових механізмів:

Відповідно до ст.  2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування, тому встановлення основних вимог щодо організації орендних відносин, визначається органом місцевого самоврядування, який відповідно до чинного законодавства має повноваження щодо управління комунальним майном.

Прийняття рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» вплине на вдосконалення орендних відносин, управління майном, задоволення потреб населення, та дозволить більш ефективно використовувати комунальне майно територіальної громади.

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Державне регулювання у сфері орендних відносин спрямоване на досягнення наступних цілей:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • врегулювання правовідносин між Горохівською сільською радою та суб’єктами – платниками податків;
 • вдосконалення процедури і умов передачі в оренду майна з метою впровадження єдиного організаційно-економічного механізму, який буде сприяти більш ефективному використанню майна та створенню більш сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності на території сільської ради;
 • врегулювання процедури включення об’єктів оренди до переліків майна, яке пропонується для передачі в оренду;
 • врегулювання загальні умови підготовки та проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду з використанням електронної торгової системи Рrozorro. Продажі.
 • врегулювання питань продовження договорів оренди та внесення змін до договорів оренди;
 • сприяння розвитку підприємництва на недопущення дискримінації суб’єктів підприємницької діяльності.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Залишити чинний регуляторний акт «Про затвердження проекту рішення  «Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади  Горохівської  сільської ради», прийнятий рішенням №  4 від 18.11.2013 р. Збереження існуючого стану.  Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна». Не дозволить досягти цілей державного регулювання , оскільки діюче Положення не містить механізму передачі майна в оренду через електронну торгову систему.

 1. Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із дотриманням регуляторної процедури.

Оцінка вищенаведених альтернативних способів в розрізі за сферами впливу:

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів держави

вигоди

витрати

Збереження чинного регуляторного акту «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Горохівської сільської ради».  Збереження існуючого стану.

відсутні

Передача в оренду комунального майна територіальної громади буде пов’язана зі значними ускладненнями, пов’язаними  з відсутністю відповідного нормативного врегулювання.

 Як наслідок, може знизитись контроль за використанням орендованого майна з боку сільської ради, з’явиться ризик пошкодження майна, його втрату, виникнуть прецеденти порушення судових справ між суб’єктами орендних відносин, знизяться надходження від сплати за оренду до сільського бюджету.

Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради  «Про  затвердження  положення

про оренду комунального майна Горохівської сільської ради  та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із дотриманням регуляторної процедури

виконання та дотримання норм чинного законодавства України

 1. Підвищення ефективності передачі в оренду майна за допомогою електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи Prozorro. Продажі.
  2. Підвищення контролю за існуючими договорами оренди майна.

відсутні

 

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів громадян

вигоди

витрати

Залишення чинного регуляторного акту: Про затвердження проекту рішення  «Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності

територіальної громади  Горохівської сільської ради»

Збереження існуючого стану.

відсутні

Процедура передачі в оренду залишається непрозорою і тривалою в часі та неконкурентною у порівнянні з приватним сектором.

Додаткові витрати часу та коштів на оформлення документів для участі в конкурсному відборі.

Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради  «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради  та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із дотриманням регуляторної процедури

Збільшення видатків на соціальну сферу, надходжень до бюджету сільської ради.

Забезпечує доступ громадян до оренди майна комунальної власності Горохівської сільської ради  та надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду.

 

 

Витрати часу на вивчення регуляторного акта (до 20 хв.) та безпосередню оплату орендної плати (орієнтовно 20 хв.)

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість* суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

52

52

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

-

52

52

* - інформація подана згідно відомостей, наявних у Горохівській сільській раді.

 

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання

вигоди

витрати

Залишити чинний регуляторний акт: «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Горохівської сільської ради». Збереження існуючого стану.

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання залишається без змін.

 

Додаткові витрати на утримання накопиченого неліквідного комунального майна. Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі майна в оренду.

Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із дотриманням регуляторної процедури

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі нарахуванням орендної плати.

Зростає конкурентоспроможність суб’єктів господарювання.

Спрощується доступ до процедури електронних аукціонів щодо передачі в оренду комунального майна. У суб’єктів господарювання з’являється можливість прозоро та за конкурентною ціною отримати майно в оренду.

відсутні

В Горохівській сільській раді відсутні суб’єкти господарювання великого підприємництва, тому витрати для таких суб’єктів не визначаються.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей:

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 2. (Прийняття рішення Горохівської сільської ради  «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Горохівської сільської ради»  із дотриманням регуляторної процедури)

3

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,

Проект рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради  та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» вплине на вдосконалення орендних відносин, управління майном,  задоволення потреб населення, та дозволить більш ефективно використовувати  комунальне майно територіальної громади.

Орієнтовна сума витрат 1 суб’єкта господарювання в І рік запровадження регулювання – 692 грн.

 

 

Альтернатива 1. (не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану))

1

Застосування цієї альтернативи означатиме невиконання органом місцевого самоврядування вимог законодавства, буде втрачено баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

При застосуванні цієї альтернативи проблема продовжить існувати, тобто цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2.

(Прийняття рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна»)

Виконання вимог чинного законодавства шляхом прийняття рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна  Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із застосуванням регуляторної процедури.

Відбудеться досягнення наступних цілей:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • врегулювання правовідносин між Горохівською сільською радою та суб’єктами – орендарями нерухомого майна комунальної власності;
 • вдосконалення процедури і умов передачі в оренду майна з метою впровадження єдиного організаційно-економічного механізму, який буде сприяти більш ефективному використанню майна та створенню більш сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності на території сільської ради;
 • збільшення надходжень від надання в оренду майна.

 

Витрати часу громадян на вивчення регуляторного акта (до 20 хв.) та безпосередню сплату орендної плати (орієнтовно 20 хв.);

Сумарні витрати суб’єктів підприємництва на виконання запланованого  регулювання складуть 692 грн. (згідно даних М-тесту).

При належному виконанні суб’єктами вимог регуляторного акта, цілі його прийняття можуть бути досягнуті майже повною мірою

Альтернатива 1

(Збереження існуючого стану)

відсутні

Низький рівень доступності, прогнозованості процедур надання комунального майна в оренду

Проблема продовжить існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» збалансувати витрати і доходи суб’єктів підприємництва, громадян та сільської ради відповідно, а також наповнити місцевий бюджет.

На дію регуляторного акта можуть впливати як позитивні, так і негативні фактори. Позитивний вплив справить своєчасна і в повному обсязі сплата орендарями нерухомого  майна комунальної власності орендної плати.

 На дію регуляторного акта можуть справити вплив зміни чинного законодавства, до прикладу: зміни стартової орендної плати на аукціоні, тощо. Серед негативних факторів – несплата чи несвоєчасна сплата орендної плати. Такий фактор можна мінімізувати шляхом своєчасного прийняття даного проекту рішення та ознайомлення з ним орендарів.

Альтернатива 1

Проблеми залишаться невирішеними, значні вигоди застосування цієї альтернативи відсутні

Х

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми:

Механізм дії запропонованого регуляторного акта

Прийняття Горохівською сільською радою рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» із визначенням процедури передачі в оренду об’єктів нерухомого майна, що належить до  комунальної власності.

 

 

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта слід здійснити наступні заходи:

 • забезпечити своєчасне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Горохівської сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні виконкому Горохівської сільської ради;
 • направлення до контролюючого органу проекту рішення «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна».

Отже, при умові, що запропонований регуляторний акт стане чинним, проблеми вказані в першому розділі аналізу будуть вирішені.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

На території Горохівської сільської ради відсутні суб’єкти середнього та великого підприємництва, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. Проводиться Тест малого підприємництва згідно додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

М-тест

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом  ІІІ кварталу 2021 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Отримання усних та письмових звернень від платників податку

5

Роз’яснено основні положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» , яким передбачено запровадження обов’язкової передачі майна в оренду через електронні аукціони.

2

 1. Засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку

4

(з них 4 ос. – члени комісії)

Опрацювання проекту рішення ради «Про затвердження положення про оренду комунального майна Горохівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна», винесення проекту рішення на розгляд сесії ради.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 52 (одиниць), у тому числі малого підприємництва - (одиниць) та мікропідприємництва 52 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 52% (відсотків) (з них малого підприємництва – 0%, мікропідприємництва – 52%).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У 2021 р.

Періодичні * (за наступні роки)

Витрати за
п’ять років*

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (предметів та засобів).

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (оренда комунального майна), грн./рік

692

692

3460

6

Разом, гривень

692

692

3460

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

52

8

Сумарно, гривень

35 984

35 984

179 920

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (близько 10 хв. для вивчення регуляторного акта).

3,74

3,74

18,70

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (здійснення розрахунку орендної плати до 1 год.)

22,41

22,41

112,05

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

26,15

26,15

130,75

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

52

16

Сумарно, гривень

1359,8

1359,8

6799

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

Горохівська сільська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на 1 типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

20 хв.

7,47

1

52

388,44

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

1. розрахунок плати за оренду

2. проведення конкурсу на право оренди вільних об’єктів

 

 

 

2 год.

 

24 год.

 

 

 

18,5 грн./год

 

 

18,5 грн./год

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

52

 

40

 

 

 

1924

17760

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

20 072,44

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

100 362,2

* – Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає створення нового державного органу або нового структурного підрозділу існуючого державного органу.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років*

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

35 984

179 920

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1359,8

6799

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

283 493,52

186719

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

20 072,44

  100 362,2

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

303565,96

1444576,8

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається. Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством.

 

VІІ. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, у зв’язку із можливістю внесення до нього змін або його відміни, у разі зміни чинного законодавства.

 

VІІІ. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі статистичні показники:

 1.    Кількість укладених договорів оренди;
 2. Сума надходжень орендної плати до сільського бюджету;
 3. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту.
 4. Рівень поінформованості осіб з основних положень акта.

 

Прогнозні значення показників подані у таблиці:

 

№ п/п

Назва показника

Прогнозні значення показників на:

 2021 р.р.

2022 р.

1

кількість осіб, на яких поширюватиметься дія акта

40

41

2

Розмір надходжень до бюджету за рахунок сплати орендної плати

27668

 28360

3

Рівень поінформованості осіб з основних положень акта.

99%

100%

* кошти, що будуть сплачені у поточному (2022р.) наразі не відомі; інформація у п. 1-3 подана станом на 2021 р.

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

       Для відстежень результативності буде застосовано: статистичні дані.

       Базове відстеження проведене на стадії розробки проекту регуляторного акта.

       Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.

      Періодичні відстеження - кожні три роки після прийняття регуляторного акта.

      Метод проведення відстеження результативності – статистичний

      Вид даних – статистичні дані.

 

 

04.10.2021 р.

Сільський голова                                                                            Ірина ШЕВЧУК

Секретар сільської ради                                                                 Григорій СТЕФАНЧИН

Провідний Спеціаліст                                                                    Олена САФІНА