Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Горохівської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік»

Регуляторний орган – Горохівська сільська рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Горохівської сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік», підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (зі змінами та доповненнями).

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається

розв’язати шляхом державного регулювання

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради підготовлено  на виконання вимог закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення  аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151).

Проект рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади (надалі – ТГ).

           Проблема, яку пропонується розв’язати:

Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п. 12.3.4. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території населених пунктів Горохівської територіальної громади повинно бути офіційно оприлюднено до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін. Відповідно до п.п. 72.1.2.4 п.п. 72.1.2 п. 72.1 ст. 72 постановою КМУ від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосереднього залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку та єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Горохівської територіальної громади.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, вказана  проблема  потребує  розв’язання шляхом прийняття Горохівською сільською радою рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік».

Встановлення обґрунтованих ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесенні до першої та другої групи платників єдиного податку дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

 У разі неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік», податки будуть справлятись по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини  бюджету, як внаслідок, будуть непрофінансовані соціальні програми громади сіл.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                        _

Держава

                       так

_

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

                       так

_

 

 

 

   Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.    

    Отже, установлення ставок та пільг з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

    Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік» розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №  548, зі змінами.

    Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю. Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням ради.

    Такі пільги надаються з метою зменшення дотацій з місцевого бюджету органам  місцевого самоврядування.

    За відсутності регулювання не буде забезпечено визначення ставок, порядку нарахування, сплати та переліку пільг з плати за землю. У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. При цьому, пільги з плати за землю залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ.

    Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду сільського бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

    Стабільність надходжень, що формують загальний фонд сільського бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність сільської ради в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

   З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади Горохівської  сільської ради, і пропонується прийняття рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Гороїівської сільської ради на 2022 рік».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради.

Ціль регулювання:

- встановлення обґрунтованих ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- забезпечення своєчасного та в повній мірі надходження місцевих податків і зборів;

- забезпечення відкритості та прозорості дій Горохівської сільської ради в питанні встановлення ставок місцевих податків і зборів.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 1. Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану).
 2. Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік» із дотриманням регуляторної процедури.

 

Оцінка вищенаведених альтернативних способів в розрізі за сферами впливу:

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів громадян

Альтернатива 1:

Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Відсутні

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати сільського бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2:

Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради із дотриманням регуляторної процедури

Виконання та дотримання норм чинного законодавства

Відсутні

 

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів громадян

вигоди

витрати

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради із дотриманням регуляторної процедури

Надходження до сільського бюджету нададуть можливість впроваження і реалізації програм соціально-економічного розвитку села та підвищення рівня соціальних станартів

Відсутні

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість * субєктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

__

__

__

52

52

Питома вага групи у загальній кількості, %

__

_

__

__

52

52

*Інформація подана згідно відомостей, наявних у Горохівській сільській раді

Вид альтернативи

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання

вигоди

витрати

Альтернатива 1: не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Сплата податків залишиться на попередньому рівні.

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання залишається без змін.

Витрати на оренду земельних ділянок залишаться незмінні.

Альтернатива 2: прийняття органом місцевого самоврядування регуляторного акта – рішення Горохівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сілської ради на 2022 рік» із дотриманням регуляторної процедури

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі нарахуванням податків.

 

Витрати на податки згідно  Податкового кодексу України.

 

В Горохівській сільській раді відсутні суб’єкти господарювання великого підприємництва, тому витрати для таких суб’єктів не визначаються.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результартивності (за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоння відповідного бала

Альтернатива 1.

Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

1

Застосування цієї альтернативи означатиме невиконання органом місцевого самоврядування вимог законодавства, буде втрачено баланс інтересів субєкті господарювання, громадян і держави. При застосуванні цієї альтернативи проблема продовжить існувати, тобто цілі прийняття регуляторного акта не будуть досягнуті.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про   встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2022 рік» із дотриманням регуляторної процедури

3

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядуванн в Україні».

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

Орієнтовна сума витрат 1 субєкта господарювання на 1 рік запроважєння регулювання 2072,69 грн. (згідно даних М-тесту)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Відсутні

Втрати сільського бюджету

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік»

Виконання вимог чинного законодавства шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік» із застосуванням регуляторної процедури. Відбудеться досягнення наступних цілей:

 • Виконання вимог чинного законодавства;
 • Врегулювання правовідносин між Горохівською сільською радою та платниками податків;
 • Збільшення надходжень від податків

Витрати часу громадян на вивчення регуляторного акта (до 20 хв.) та безпосередню сплату податків (орієнтовно 20 хв.).

Сумарні витрати субєктів підприємництва та ермерських господарств на виконання запланованого регулювання складуть 74677,76 грн. (згідно даних М-тесту).

Приналежному виконанні суб?єктами вимог регуляторного акта, цілі його прийняття можуть бути досягнуті майже повною мірою.

           Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийняття сільською радою регуляторного акта (збереження існуючого стану)

Проблеми залишаться невирішеними, значні вигоди застосування цієї альтернативи відсутні.

Х.

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 рік»

Це єдина прийнятна альтернатива, що дозволить виконати вимоги Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» збалансувати витрати і доходи субєктів підприємництва, громадян та сільської ради відповідно, а також наповнити місцевий бюджет.

На дію регуляторного акту можуть впливати як позитивні, так і негативні фактори.

Позитивний вплив справить свочасна і в повному обсязі сплата орендарями планиками податків згідно запропонованих рішенням ставок.

На дію регуляторного акта можуть справити зміни чинного законодавства, до прикладу: зміни граничних розмірів ставок податків, тощо. Серед негативних факторів – несплата чи несвоєчасна сплата податків.

 Такий фактор можна мінімізувати шляхом своєчасного прийняття та ознайомлення з ним платників податків.

         

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

 

Механізм дії запропонованого регуляторного акта:

Основним механізмом, який забезчить розвязання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

При здійсненні регулятрної діяльностірозглядаються обгрунтовані пропозиціїта зауваження до проекту рішення, надані субжктами господарювання, предстваниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

 

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта слід здійснити наступні заходи:

 • забезпечити своєчасне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Горохівської сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні виконкому Горохівської сільської ради;
 • направлення до контролюючого органу проекту рішення «Про встановення місцевих податків і зборів на території Горохівської сільської ради на 2022 р.».

Отже, при умові, що запропонований регуляторний акт стане чинним, проблеми, вказані в першому розділі аналізу регуляторного впливу, будуть вирішені.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На території Горохівської сільської ради відсутні суб’єкти середнього та великого підприємництва, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. Проводиться Тест малого підприємництва (М-Тест) згідно додатку 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.М-Тест наведено у Додатку 1.

 

VІІ. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VІІІ. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі статистичні показники:

 1. Кількість укладених договорів оренди.
 2. Сума надходжень орендної плати до сільського бюджету.
 3. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.
 4. Рівень поінформованості осіб з основних положень регуляторного акта.

 

Прогнозні значення показників подані у таблиці:

з/п

Назва показника

 У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

в т.ч. за кварталами

Всього за 2022 рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.), в тому числі:

74567,85

18591,96

14210,5

31620,16

259575,08

 
 • єдиний податок

3513,45

878,36

808

723,16

1103,93

 
 • податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

45 000

11250

13200

24430

245550

 

 • земельний податок

854, 4

213, 6

202, 5

217

221,15

 

 • транспортний податок

25200

6250

__

6250

12700

3

Час, що витрачатиметься субєктами господарювання та/або фізичними особами, повязаними з виконанням вимог акта, години на 1 субєкта

2,5 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться субєктами господарюванн та/або фізичних осіб, повязаними з виконаннями вимог акту.

-на сплату податку

-на адміністративні витрати

74677,76

5

Рівень поінформованості субєктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Оприлюднення прийнятого рішення:

 • на офіційному сайті громади;

 

Високий

* - кошти, що будуть сплачені у поточному (2021р.) наразі не відомі; інформація у п. 1-3 подана станом на 2020 р.

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстежень результативності буде застосовано: статистичні дані.

Базове відстеження проведене на стадії розробки проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичні відстеження – не здійснюватимуться, оскільки регуляторний акт втратить чинність.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, наданої в Горохівській сільській раді та відомої з інших джерел, а також згідно даних бухгалтерської звітності.

 

 

07.06.2021 р.

Сільський голова                                                                            І.В. Шевчук

Секретар сільської ради                                                                 Г.М. Стефанчин

Провідний спеціаліст                                                                     О.Т. Сафіна

 

 

М-ТЕСТ

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Отримання усних та письмових звернень від громадян – субєктів підприємницької діяльності

7

Громадяни та суб?єкти підприємництва загалом просять про зменшення ставок податків. Пропозиції частково враховані

2

Засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку

4 (з них 4 особи – члени комісії)

Визначення розмірів ставок

ставок місцевих податків і зборів, винесення проекту рішення на розгляд сесії ради.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом ІІ кварталу 2021 року

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва (мікро_ та малі-):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 52 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – (одиниць) та мікропідприємництва 52 (одиниць);

- питома вага субєктів малого підприємництва у загальній кількості субєктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 52 % (відсотків) (з них малого підприємництва – 0%, мікропідприємництва – 52%).

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури(сплата податків і зборів)

2 072,69

2 072,69

10363,45

6

Разом, гривень

2072,69

2 072,69

10363,45

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

52

8

Сумарно, гривень

107 779,88

107 779,88

538 899,4

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що згідно прогнозу у 2022 році становитиме 6700 грн. та у погодинному розмірі 40, 36 грн., відповідно до Бюджетної резолюції затвердженої Кабінетом міністрів України)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*40,36 грн.=40,36

1 год*43,23 грн.=43,23

216,15 грн.

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

0,5 год * 40,36 грн. = 20,18

0,5 год*43,23 грн.= 21,62

108,10 грн.

11

Процедури офіційного звітування

1 год *40,36 грн.= 40,36

1 год*43,23 грн.=43,23

216,15 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

100,90

108,08

540,40

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

994

16

Сумарно, гривень

100 294,60

107 431,52

537 157,60

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Горохівська сільська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на 1 типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

20 хв.

7,47

1

52

388,44

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

7.1. розрахунок плати за оренду

7.2. підготовка договору оренди

 

2 год.

2 год.

 

18,5 грн./год.

18,5 грн./год.

 

1

1

 

52

7

 

1924

259,00

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

2571,44

Сумарно за п’ять років**

Х

Х

Х

Х

Х

* артість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік;

** - строк дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік відповідно до вимог чинного законодавства.

Державне регулювання не передбачає створення нового державного органу або нового структурного підрозділу існуючого державного органу.

     

 1. Розроблення  коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Регуляторним актом не передбачено отримання субєктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством.

 

07.06.2021 р.

Сільський голова                                                                 І.В. Шевчук

Секретар сільської ради                                                      Г.М. Стефанчин

Провідний спеціаліст                                                            О.Т. Сафіна