gerb black

УКРАЇНА

 

ГОРОХІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від   14 грудня  2021 року  №  4

 

Про  схвалення  бюджету  Горохівської

сільської територіальної громади на 2022 рік

 

         Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Визначити на 2022 рік:

 

доходи  бюджету Горохівської сільської територіальної громади у сумі 64064350 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  – 63277370 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету Горохівської сільської територіальної громади - 786980 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки бюджету Горохівської сільської територіальної громади  у сумі 64064350 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету Горохівської сільської  територіальної громади - 63277370 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  - 786980 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

 

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  у розмірі 19000 гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду  бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3.Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку із внесення відповідних змін до розпису  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  на 2022 рік:

при внесенні змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частин  бюджету сільської територіальної громади, проводити їх розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів;

проводити розподіл та перерозподіл коштів субвенцій з місцевих бюджетів між розпорядниками коштів.

 

4. Дозволити головним розпорядникам коштів  бюджету сільської територіальної громади  спрямовувати кошти субвенцій з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету), визначених як видатки розвитку, на видатки споживання відповідно до цільового призначення субвенцій, визначених у додатку 5 до цього рішення.

 

5.Затвердити розподіл витрат  бюджету сільської територіальної громади на реалізацію   програм у сумі 6515473  гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду 6515473 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6.Установити, що у загальному фонді  бюджету Горохівської сільської територіальної громади на 2022 рік:

 

 1. до доходів загального фонду  бюджету Горохівської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України.
 2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету Горохівської сільської  територіальної громади на 2022 рік:

 

 1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, 71   Бюджетного кодексу України;
 2. у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

8.Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з пунктами 2, 4, 4-1 частини 1 статі 691, пунктів 5, 6, 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

9.Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Горохівської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;

-   оплату енергосервісу.

 

10.Відповідно до статей   43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Горохівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

         11. Головним розпорядникам коштів  бюджету Горохівської сільської територіальної громади  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

  1. урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову  енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  2. затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
  3. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  4. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  5. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно  до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2023 року та публікації оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

  1. здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти  бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;
  2. у випадку невиконання показників надходжень до  бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік, визначених розписом бюджету сільської територіальної громади, головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з  фінансовим відділом Горохівської сільської ради.         

 

12. Установити, що після прийняття рішення «Про бюджет Горохівської сільської  територіальної громади на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією Горохівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, в тому числі у частині перерозподілу:

 1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду  бюджету сільської територіальної громади;

  2) видатків між розпорядниками коштів  бюджету сільської територіальної громади у межах однієї бюджетної програми;

 3) коштів на реалізацію програм Горохівської сільської ради з урахуванням вимог підпунктів 1 і 2 цього пункту.

 

13. Доручити фінансовому відділу Горохівської сільської ради за погодженням з постійною комісією Горохівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку вносити зміни до розпису  бюджету сільської територіальної громади  в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

у разі внесення змін до назв виконавчих органів ради,структури Горохівської сільської ради

за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів бюджету сільської територіальної громади за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

14. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

16. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк  з дня його прийняття в газеті «Вісті Снігурівщини».

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Горохівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

        Сільський голова                                                 Ірина Шевчук