У К Р А Ї Н А

                                                ГОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

 16   грудня   2019 р.                          №  23                                    VІІ - сесія

с. Горохівcьке                                                                                    7 скликання      

 

Про сільський бюджет

Горохівської сільської ради

на 2020 рік

14535000000 код бюджету

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2020 рік:

 

доходи сільського бюджету у сумі  40 815 986 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 40 399 136 гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету  416 850 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  40 815 986   гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 40 399 136 гривні та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 416 850 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі                   18 200 гривень, що становить 0,045 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 20 000  гривні, що становить 0,050 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на  2020  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право сільському голові, за погодженням з  постійною комісію  питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку Горохівської сільської ради   вносити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, у тому числі: збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису  бюджету Горохівської сільської радипроводити шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови.

 

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм у сумі  35 927 260 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з  пунктами 2, 4, 4-1 частини першої статті 691, пунктами 5, 10 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

 

11. Відповідно до статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

 

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,                у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

 

2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2021 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

 

9) у випадку невиконання показників надходжень до місцевого бюджету на 2020 рік, визначених розписом місцевого бюджету,  взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з сільською радою.

10. Установити, що після прийняття рішення «Про місцевий бюджет Горохівської сільської ради  на 2020 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку, у тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між  бюджетними програмами, в тому числі між витратами  загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету;

2) видатків між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету у межах однієї бюджетної програми;

3) коштів на реалізацію місцевих/регіональних програм, з урахуванням вимог підпунктів 1 і 2 цього  пункту.

11. Доручити сільській раді в особі сільського голови за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

у разі внесення змін назв структурних підрозділів сільської ради, до структури сільської ради  з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради, які є головними розпорядниками коштів сільського бюджету;

 

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України                     від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та                        від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

12. Делегувати районному бюджету виконання повноважень на здійснення видатків бюджету Горохівської сільської ради у 2020 році на надання населенню об’єднаної територіальної громади:

-  послуг закладами загальної середньої освіти та іншими закладами освіти та на виконання місцевих програм у галузі освіти;

-  медичних послуг закладами охорони здоров’я та на виконання місцевих програм у галузі охорони здоров’я;

-  послуг закладами культури, закладами та установами соціального захисту;

- на проведення заходів щодо соціального захисту та соціального забезпечення населення;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті ;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

 - відшкодування пільг особам з інвалідністю по зору з оплати житлово-комунальних послуг.

13. Делегувати районному бюджету повноваження на здійснення видатків у 2020 році на утримання об’єднаного трудового архіву органів місцевого самоврядування.

 

14. Додатки 1 - 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

16.  Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті, визначеній обласною радою.

 

17.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Валерій Бійчук